Cumhuriyet Damgasız

1966 Ata portre serisi tam seri MNH